Vilkår

Hastighet/Kapasitet

Oppgitte hastigheter er teoretiske maksimalhastigheter internt på kabelnettet. Det gis ingen garantert hastighet, og hastigheten kan i kortere perioder ligge under maksimumsgrense. JKN foretar trafikkmålinger for å kontrollere at JKN’s nett oppfyller oppgitte hastighetskriterier. Andre forhold fra leverandøren sin side eller hos kunden kan ha betydning for hastighet/kapasitet.

Oppsigelse

Abonnementet har en måned oppsigelsestid, dvs. inneværende måned, pluss en måned. Etableringsgebyr tilbakebetales ikke. Ved opphør av abonnementet skal kabelmodemet leveres tilbake til Jæren Kabelnett. Kabelmodem som ikke tilbakeleveres blir fakturert kunden med kr 1000,-

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er månedlig forskudd.Ved for sen betaling påløper purregebyr og morarenter. Påbegynt måned faktureres som full måned. Etter utløpet av første gangs purrefrist har JKN rett til å stanse leveransen uten ytterligere varsel. Dette gjelder også øvrige tjenester som JKN måtte levere. Ved fortsatt manglende betaling har JKN uten ytterligere varsel rett til å heve avtalen, hente utleid kabelmodem hos abonnent og sende fordringen til inkasso. Ved oppsigelse i en betalt periode gjøres en avregning og tilgodehavende over kr. 100,- tilbakebetales.

Prisjustering

Ved prisjusteringer fra JKN, JKN’s leverandører eller ved innføring av offentlige eller opphavsrettslige avgifter skal abonnenten gis en måneds skriftlig varsel før slik endring finner sted.

Feilretting

Dersom feil på aksessforbindelsen skulle oppstå skal abonnenten varsle JKN om dette slik at JKN kan iverksette tiltak for å utbedre feilen. Feil kan oppstå på flere nivåer under transporten av datasignalene fram til abonnent. Hvert nivå eies som regel av forskjellige netteiere. Hvem som har ansvaret for fysisk feilretting vil derfor avhenge av på hvilket nivå feilen ligger. JKN’s ansvar for feilretting begrenser seg til det nett som er JKN’s eiendom og vil følge den til enhver tid gjeldende feilrettingsinstruks for JKN. Alt utstyr og kabler hjemme hos abonnent, fra PC til kabelmodem og fra kabelmodem til veggkontakt og ut på abonnentens inntakskabel fram til jordkabel er abonnentens eiendom og vedlikeholdsansvar. JKN vil på kundens regning utbedre fysiske feil som må rettes opp for å få en stabil dataforbindelse. Abonnenten forplikter seg til å behandle modemet på en forsvarlig måte. Abonnenten er erstatningsansvarlig med inntil kr 1000,- dersom kabelmodem i abonnentens varetekt blir ødelagt eller påført skade. I alle tilfeller vil JKN sørge for at reserve modem forefinnes og kan skiftes ut ved feil. I forbindelse med JKN’s kontinuerlige arbeid med å vedlikeholde og forbedre kabelnettet, samtykker abonnent i at JKN i korte perioder har rett til å frakople anlegget i forbindelse med slikt arbeid. JKN vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak og søke å begrense ulempen hos den enkelte kunde.

Reklamasjon ved feil eller mangler

JKN er ikke i noe tilfelle ansvarlig for direkte eller indirekte skade, følgeskade eller andre skader forårsaket av brudd / nedetid, tap av data, feilaktig leverte data, tap av fortjeneste eller lignende, uansett om kravet oppstår som følge av kontraktsbrudd, uaktsomhet eller annen form for urettmessig handling som relaterer seg til bruken, ytelsen eller eventuelle mangler ved vårt system. JKN kan heller ikke holdes ansvarlig dersom andre brukere bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til abonnentens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Begrensningen av ansvar gjelder ikke ved forsettlig eller grov uaktsom skadeforvoldelse av våre representanter. Tvister kan bringes inn for BRUKERKLAGENEMNDA FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON.

Ansvar for innhold som overføres

Abonnent har selv ansvaret for at PC’ens nettverkskonfigurasjon ikke er satt opp for deling av filer med andre maskiner. Dette er viktig for å stoppe at uvedkommende får adgang til filer på abonnentens egen PC. JKN har ikke kontroll over hva som er tilgjengelig via internett, og kan ikke stilles til ansvar for informasjon som hentes eller sendes via nettet. Alt innhold på internett som kan lastes ned eller sendes ut via JKN’s nett er prinsipielt utenfor JKN’s kontroll. All bruk av slik informasjon skjer på abonnentens eget ansvar. JKN fraskriver seg alt ansvar for reklamasjoner, tap, handlinger, skader, erstatningskrav, eller søksmål som relaterer seg til dette punktet. Abonnenten forplikter seg til å holde JKN skadesløs for ethvert krav som tredjeperson måtte rette mot JKN som følge av abonnentens egen bruk av tjenesten. Abonnenten skal i slike tilfeller ha plikt og rett til å tre inn i kravet og gis anledning til å ivareta sine interesser. Dersom et slikt krav rettes mot JKN skal abonnenten dekke, foruten de direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjemanns krav. For å beskytte mot uvedkommendes tilgang og bruk av eget og Jæren Kabelnett sitt utstyr, plikter kunden å installere fysisk brannmur eller programvare for å hindre spredning av datavirus.

Rett til å stenge tilknytningen ved bruk som strider mot kontrakten og/eller norsk lov

JKN forbeholder seg retten til å stenge abonnementet og si opp kontrakten dersom tjenesten benyttes til å legge ut eller laste ned materiale som strider mot norsk lov.

Videre-distribusjon og retningslinjer for bruk av tjenesten

Abonnenten kan ikke videredistribuere tjenesten til andre husstander ved for eksempel å legge opp interne nett utenfor husstandens vegger eller ved trådløse løsninger. Trådløse nett skal sikres mot bruk av ande enn abonnenten. Med husstand menes her leilighet med egen inngang og/eller leilighet med egen strømmåler og/eller leilighet med eget kjøkken. Abonnenten har ikke anledning til å drive næringsvirksomhet for et registrert selskap/firma/forening på et privat abonnement. Det tillates heller ikke å sette opp egne WEB-, E-post eller andre servere. På samme måte er det heller ikke tillatt å sende ut «massemail», «reklamemail» eller andre former for masseutsendelser. Dersom abonnenten bryter disse regler vil JKN iverksette tiltak som reduserer hastighet/kapasitet på tjenesten eller heve avtalen. Abonnenten forplikter seg til å gjøre seg kjent med skikk og bruk reglene som utvikles for internett og å bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet under bruken av tjenesten.

Endringer i vilkårene

JKN forbeholder seg rett til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i EKOM loven, annen relevant lovgivning eller ved endringer av rammevilkår. Ved vesentlige endringer har kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve tilbakebetalt forholdsmessig andel av etableringsgebyr såfremt det ikke er gått mer enn 12 måneder fra etableringstidspunkt. JKN har rett til å transportere nærværende avtale til tredjepart.

Force majeure

Ved force majeure har JKN rett til å heve avtalen. Dersom abonnent både muntlig og skriftlig har varslet JKN om mangler og feil ved aksessleveransen som faller utenfor de forbehold som er nevnt i avtalen og JKN har unnlatt å iverksette tiltak for å utbedre slike mangler eller feil, har abonnenten rett til å heve avtalen. Ved heving av avtalen har abonnent rett til å få tilbakebetalt forholdsmessig del av innbetalt etableringsgebyr, såfremt det ikke er gått mer enn 12 måneder fra etableringstidspunkt.

Tvister

Eventuelle tvister som måtte oppstå søkes løst i minnelighet partene seg imellom, eller alternativt i.h.t Tvistemålslovens bestemmelser. Alle tvistemål skal helt og holdent avgjøres i Norge i henhold til norsk lov.