Vedtekter

Paragraf 1

Foreningens navn er Jæren Kabelnett, heretter kalt foreningen.

Paragraf 2

Foreningens formål er å formidle TV og bredbåndsignaler til medlemmene på «Non Profit» basis idet det til medlemmene ikke kan utbetales noe av foreningens eventuelle overskudd.
Foreningen skal drive i henhold til konsesjonsvilkår og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om formidling av informasjon gjennom kabel.

Paragraf 3

Medlemmer er abonnenter som er tilknyttet Jæren Kabelnett.

Paragraf 4

Årsmøte er foreningens øverste organ og kan treffe beslutning om ethvert foreningsanliggende. Ordinært årsmøte skal holdes en gang hvert år, senest innen utgangen av mars. Alle medlemmer har møte og stemmerett.

Årsmøte skal:
– Behandle styrets årsberetning og regnskap
– Behandle budsjett og handlingsplan
– Behandle innkomne forslag
– Revidere vedtekter
– Velge styre og valgkomite. 

Paragraf 5

Innkalling til årsmøte skal kunngjøres senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Kunngjøringen kan gjøres i lokalaviser, kabelnettets hjemmeside, mail, sms, brev eller en kombinasjon av nevnte. Styrets forslag til saksliste skal følge innkallingen. I innkallingen til årsmøte skal det opplyses at saker som ønskes medtatt på årsmøte må sendes styret skriftlig innen to uker før årsmøte.

Paragraf 6

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller l/10 del av medlemmene skriftlig angir et bestemt emne til behandling.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel.

Paragraf 7

Ved årsmøte/ekstraordinært årsmøte skal det føres protokoll. Denne underskrives av to personer og oppbevares av styret.

Ved møtets begynnelse velges det møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Paragraf 8

Hvert medlem har en stemme. Det kan ikke innhentes fullmakt fra medlemmer som ikke møter selv.
Alle beslutninger på årsmøte avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

 

Paragraf 9

Styret skal bestå av: Leder, Sekretær, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
Styret skal ivareta den daglige drift av anlegget og oppfylle beslutningene fra årsmøte.
Styret skal ivareta nødvendig avsetning for utbygging, reparasjon og fornyelse av anlegget.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styret er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Styret skal kalle inn til årsmøte/ekstraordinært årsmøte..
Styret skal holde abonnentene underrettet om sin virksomhet. Det skal føres referat fra styremøte.
Styret kan utpeke en daglig leder til å forestå utbygging og teknisk drift. Daglig leder skal møte på styremøte.
Styre/daglig leder gjør avtale om revisjon av regnskap med revisor.

Paragraf 10

Styreleder og varamedlem velges av årsmøte for ett år av gangen.

De øvrige styremedlemmer velges for to år om gangen, og det skal velges 2 henholdsvis 3 hvert år for å sikre kontinuitet.

Paragraf 11

Styret skal påse at det føres regnskap i henhold til gjeldende regler. Regnskapet avsluttes 3l/l2.

Paragraf 12

Styret er forvaltningsorgan for foreningens midler og verdier, og er ansvarlig på foreningens vegne.

Paragraf 13

Vedtekter kan endres av årsmøte med 2/3 flertall. Detaljert endringsforslag skal følge innkalling til årsmøte.

Paragraf 14

For å oppløse foreningen, må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.

Foreningen kan bare oppløses av et årsmøte med 2/3 flertall.

Årsmøte bestemmer hva som da skal skje med foreningens verdier.

Bryne, 16.03.22